Si obres aquesta pàgina des del mòbil, i no veus la taula sencera, pots desplaçar-la horitzontalment, o pots posar el mòbil amb la pantalla apaïsada per veure tot l'ample de la taula.


El jugador de la columna de l'esquerra és el responsable d'iniciar la partida.

Setmana 1, ronda 1:
Del 01/04/2019 al 21/04/2019
@estocolm 366 0 3 395 @torratj
@joancapdevila 434 3 0 371 @joanaina.matas
@jjj666 423 3 0 413 @pepus57
@elena.dominguezmorales.9 328 0 3 385 @nuria_c59
@nenamatamalas 558 3 0 490 @maresmenc
@isabel.sole.3 523 3 0 464 @Capgros67
@jordiescandell 405 0 3 536 @ainonagarbo
@manolo4 413 0 3 499 @micses
@rmc.torrents 412 0 3 419 @enric.garrigo
@neustr3 527 3 0 376 @janfri68
@caterinacerda 382 0 3 448 @mirthandir
@fgelabert 387 0 3 455 @kim_romeu
@piero62 NO JUGA
Setmana 1, ronda 2:
Del 01/04/2019 al 21/04/2019
@mirthandir 508 3 0 305 @fgelabert
@janfri68 553 3 0 242 @caterinacerda
@enric.garrigo 472 3 0 341 @neustr3
@micses 431 3 0 380 @rmc.torrents
@ainonagarbo 537 3 0 338 @manolo4
@Capgros67 403 3 0 367 @jordiescandell
@maresmenc 445 3 0 337 @isabel.sole.3
@nuria_c59 378 0 3 385 @nenamatamalas
@pepus57 364 0 3 413 @elena.dominguezmorales.9
@joanaina.matas 338 0 3 424 @jjj666
@torratj 295 0 3 463 @joancapdevila
@piero62 440 0 3 447 @estocolm
@kim_romeu NO JUGA
Setmana 1, ronda 3:
Del 01/04/2019 al 21/04/2019
@joancapdevila 655 3 0 304 @piero62
@jjj666 481 3 0 335 @torratj
@elena.dominguezmorales.9 483 3 0 389 @joanaina.matas
@nenamatamalas 393 3 0 306 @pepus57
@isabel.sole.3 534 3 0 356 @nuria_c59
@jordiescandell 367 0 3 522 @maresmenc
@manolo4 493 0 3 552 @Capgros67
@rmc.torrents 397 0 3 474 @ainonagarbo
@neustr3 422 0 3 522 @micses
@caterinacerda 341 0 3 511 @enric.garrigo
@fgelabert 341 0 3 575 @janfri68
@kim_romeu 588 3 0 418 @mirthandir
@estocolm NO JUGA
Setmana 2, ronda 4:
Del 08/04/2019 al 28/04/2019
@janfri68 429 0 3 437 @kim_romeu
@enric.garrigo 414 3 0 401 @fgelabert
@micses 436 3 0 258 @caterinacerda
@ainonagarbo 434 3 0 416 @neustr3
@Capgros67 370 0 3 383 @rmc.torrents
@maresmenc 564 3 0 314 @manolo4
@nuria_c59 409 3 0 381 @jordiescandell
@pepus57 410 0 3 516 @isabel.sole.3
@joanaina.matas 382 0 3 448 @nenamatamalas
@torratj 331 0 3 373 @elena.dominguezmorales.9
@piero62 377 0 3 546 @jjj666
@estocolm 396 3 0 394 @joancapdevila
@mirthandir NO JUGA
Setmana 2, ronda 5:
Del 08/04/2019 al 28/04/2019
@jjj666 476 3 0 389 @estocolm
@elena.dominguezmorales.9 466 3 0 454 @piero62
@nenamatamalas 366 0 3 445 @torratj
@isabel.sole.3 415 0 3 416 @joanaina.matas
@jordiescandell 370 0 3 444 @pepus57
@manolo4 371 0 3 380 @nuria_c59
@rmc.torrents 487 0 3 500 @maresmenc
@neustr3 338 0 3 497 @Capgros67
@caterinacerda 349 0 3 465 @ainonagarbo
@fgelabert 459 0 3 488 @micses
@kim_romeu 418 0 3 477 @enric.garrigo
@mirthandir 466 3 0 339 @janfri68
@joancapdevila NO JUGA
Setmana 2, ronda 6:
Del 08/04/2019 al 28/04/2019
@enric.garrigo 515 3 0 446 @mirthandir
@micses 435 0 3 447 @kim_romeu
@ainonagarbo 380 3 0 327 @fgelabert
@Capgros67 452 3 0 323 @caterinacerda
@maresmenc 459 0 3 539 @neustr3
@nuria_c59 461 0 3 473 @rmc.torrents
@pepus57 493 3 0 322 @manolo4
@joanaina.matas 551 3 0 340 @jordiescandell
@torratj 350 0 3 403 @isabel.sole.3
@piero62 588 3 0 419 @nenamatamalas
@estocolm 447 0 3 499 @elena.dominguezmorales.9
@joancapdevila 356 0 3 450 @jjj666
@janfri68 NO JUGA
Setmana 3, ronda 7:
Del 15/04/2019 al 05/05/2019
@elena.dominguezmorales.9 457 3 0 430 @joancapdevila
@nenamatamalas 586 3 0 413 @estocolm
@isabel.sole.3 369 0 3 488 @piero62
@jordiescandell 485 3 0 387 @torratj
@manolo4 402 0 3 469 @joanaina.matas
@rmc.torrents 461 3 0 371 @pepus57
@neustr3 454 3 0 407 @nuria_c59
@caterinacerda 350 0 3 424 @maresmenc
@fgelabert 482 3 0 393 @Capgros67
@kim_romeu 320 0 3 475 @ainonagarbo
@mirthandir 488 0 3 560 @micses
@janfri68 371 0 3 424 @enric.garrigo
@jjj666 NO JUGA
Setmana 3, ronda 8:
Del 15/04/2019 al 05/05/2019
@micses 481 3 0 304 @janfri68
@ainonagarbo 483 3 0 364 @mirthandir
@Capgros67 510 3 0 447 @kim_romeu
@maresmenc 426 3 0 331 @fgelabert
@nuria_c59 542 3 0 364 @caterinacerda
@pepus57 364 3 0 359 @neustr3
@joanaina.matas 361 0 3 433 @rmc.torrents
@torratj 318 0 3 471 @manolo4
@piero62 520 3 0 426 @jordiescandell
@estocolm 432 3 0 426 @isabel.sole.3
@joancapdevila 392 0 3 450 @nenamatamalas
@jjj666 497 3 0 339 @elena.dominguezmorales.9
@enric.garrigo NO JUGA
Setmana 3, ronda 9:
Del 15/04/2019 al 05/05/2019
@nenamatamalas 413 0 3 559 @jjj666
@isabel.sole.3 413 3 0 357 @joancapdevila
@jordiescandell 328 0 3 458 @estocolm
@manolo4 465 3 0 438 @piero62
@rmc.torrents 471 3 0 448 @torratj
@neustr3 331 0 3 339 @joanaina.matas
@caterinacerda 486 3 0 468 @pepus57
@fgelabert 427 3 0 327 @nuria_c59
@kim_romeu 373 0 3 425 @maresmenc
@mirthandir 424 3 0 390 @Capgros67
@janfri68 446 0 3 486 @ainonagarbo
@enric.garrigo 503 3 0 486 @micses
@elena.dominguezmorales.9 NO JUGA
Setmana 4, ronda 10:
Del 22/04/2019 al 12/05/2019
@ainonagarbo 302 0 3 446 @enric.garrigo
@Capgros67 408 0 3 442 @janfri68
@maresmenc 492 3 0 332 @mirthandir
@nuria_c59 459 0 3 496 @kim_romeu
@pepus57 407 0 3 450 @fgelabert
@joanaina.matas 407 3 0 404 @caterinacerda
@torratj 407 0 3 501 @neustr3
@piero62 324 0 3 439 @rmc.torrents
@estocolm 445 0 3 462 @manolo4
@joancapdevila 491 3 0 450 @jordiescandell
@jjj666 407 3 0 391 @isabel.sole.3
@elena.dominguezmorales.9 563 3 0 423 @nenamatamalas
@micses NO JUGA
Setmana 4, ronda 11:
Del 22/04/2019 al 12/05/2019
@isabel.sole.3 431 3 0 349 @elena.dominguezmorales.9
@jordiescandell 455 3 0 358 @jjj666
@manolo4 475 3 0 370 @joancapdevila
@rmc.torrents 371 3 0 349 @estocolm
@neustr3 410 0 3 522 @piero62
@caterinacerda 367 3 0 327 @torratj
@fgelabert 353 0 3 414 @joanaina.matas
@kim_romeu 465 3 0 346 @pepus57
@mirthandir 451 3 0 433 @nuria_c59
@janfri68 469 0 3 509 @maresmenc
@enric.garrigo 486 3 0 279 @Capgros67
@micses 366 0 3 511 @ainonagarbo
@nenamatamalas NO JUGA
Setmana 4, ronda 12:
Del 22/04/2019 al 12/05/2019
@Capgros67 357 0 3 360 @micses
@maresmenc 405 0 3 583 @enric.garrigo
@nuria_c59 267 0 3 467 @janfri68
@pepus57 329 0 3 432 @mirthandir
@joanaina.matas 390 3 0 380 @kim_romeu
@torratj 262 0 3 431 @fgelabert
@piero62 358 1 1 358 @caterinacerda
@estocolm 411 3 0 375 @neustr3
@joancapdevila 365 0 3 444 @rmc.torrents
@jjj666 493 3 0 299 @manolo4
@elena.dominguezmorales.9 398 3 0 295 @jordiescandell
@nenamatamalas 462 3 0 458 @isabel.sole.3
@ainonagarbo NO JUGA
Setmana 5, ronda 13:
Del 29/04/2019 al 19/05/2019
@jordiescandell 323 0 3 494 @nenamatamalas
@manolo4 440 3 0 420 @elena.dominguezmorales.9
@rmc.torrents 461 3 0 439 @jjj666
@neustr3 352 0 3 409 @joancapdevila
@caterinacerda 350 0 3 393 @estocolm
@fgelabert 439 3 0 394 @piero62
@kim_romeu 487 3 0 374 @torratj
@mirthandir 419 3 0 388 @joanaina.matas
@janfri68 434 3 0 413 @pepus57
@enric.garrigo 646 3 0 232 @nuria_c59
@micses 515 0 3 531 @maresmenc
@ainonagarbo 341 0 3 404 @Capgros67
@isabel.sole.3 NO JUGA
Setmana 5, ronda 14:
Del 29/04/2019 al 19/05/2019
@maresmenc 404 3 0 306 @ainonagarbo
@nuria_c59 415 3 0 413 @micses
@pepus57 358 0 3 568 @enric.garrigo
@joanaina.matas 425 0 3 506 @janfri68
@torratj 459 3 0 346 @mirthandir
@piero62 412 0 3 510 @kim_romeu
@estocolm 407 0 3 456 @fgelabert
@joancapdevila 402 3 0 293 @caterinacerda
@jjj666 462 3 0 357 @neustr3
@elena.dominguezmorales.9 396 0 3 413 @rmc.torrents
@nenamatamalas 467 3 0 381 @manolo4
@isabel.sole.3 381 3 0 326 @jordiescandell
@Capgros67 NO JUGA
Setmana 5, ronda 15:
Del 29/04/2019 al 19/05/2019
@manolo4 345 0 3 458 @isabel.sole.3
@rmc.torrents 408 0 3 449 @nenamatamalas
@neustr3 456 3 0 374 @elena.dominguezmorales.9
@caterinacerda 378 0 3 400 @jjj666
@fgelabert 324 0 3 384 @joancapdevila
@kim_romeu 445 3 0 308 @estocolm
@mirthandir 422 3 0 413 @piero62
@janfri68 530 3 0 281 @torratj
@enric.garrigo 428 3 0 313 @joanaina.matas
@micses 459 3 0 423 @pepus57
@ainonagarbo 443 3 0 427 @nuria_c59
@Capgros67 468 3 0 361 @maresmenc
@jordiescandell NO JUGA
Setmana 6, ronda 16:
Del 06/05/2019 al 26/05/2019
@nuria_c59 437 0 3 441 @Capgros67
@pepus57 347 0 3 448 @ainonagarbo
@joanaina.matas 451 0 3 571 @micses
@torratj 343 0 3 481 @enric.garrigo
@piero62 316 0 3 472 @janfri68
@estocolm 334 0 3 478 @mirthandir
@joancapdevila 382 0 3 483 @kim_romeu
@jjj666 400 3 0 287 @fgelabert
@elena.dominguezmorales.9 398 3 0 371 @caterinacerda
@nenamatamalas 695 3 0 395 @neustr3
@isabel.sole.3 435 3 0 376 @rmc.torrents
@jordiescandell 377 0 3 492 @manolo4
@maresmenc NO JUGA
Setmana 6, ronda 17:
Del 06/05/2019 al 26/05/2019
@rmc.torrents 456 3 0 274 @jordiescandell
@neustr3 424 3 0 360 @isabel.sole.3
@caterinacerda 284 0 3 460 @nenamatamalas
@fgelabert 310 0 3 400 @elena.dominguezmorales.9
@kim_romeu 503 3 0 363 @jjj666
@mirthandir 384 0 3 401 @joancapdevila
@janfri68 557 3 0 332 @estocolm
@enric.garrigo 554 3 0 292 @piero62
@micses 445 3 0 358 @torratj
@ainonagarbo 647 3 0 311 @joanaina.matas
@Capgros67 585 3 0 321 @pepus57
@maresmenc 391 0 3 496 @nuria_c59
@manolo4 NO JUGA
Setmana 6, ronda 18:
Del 06/05/2019 al 26/05/2019
@pepus57 401 0 3 491 @maresmenc
@joanaina.matas 488 3 0 389 @Capgros67
@torratj 311 0 3 455 @ainonagarbo
@piero62 451 3 0 415 @micses
@estocolm 468 3 0 447 @enric.garrigo
@joancapdevila 417 3 0 386 @janfri68
@jjj666 362 0 3 452 @mirthandir
@elena.dominguezmorales.9 449 0 3 471 @kim_romeu
@nenamatamalas 602 3 0 323 @fgelabert
@isabel.sole.3 381 3 0 293 @caterinacerda
@jordiescandell 347 0 3 433 @neustr3
@manolo4 331 0 3 413 @rmc.torrents
@nuria_c59 NO JUGA
Setmana 7, ronda 19:
Del 13/05/2019 al 02/06/2019
@neustr3 329 0 3 491 @manolo4
@caterinacerda 322 0 3 353 @jordiescandell
@fgelabert 432 0 3 459 @isabel.sole.3
@kim_romeu 431 0 3 577 @nenamatamalas
@mirthandir 659 3 0 396 @elena.dominguezmorales.9
@janfri68 455 3 0 296 @jjj666
@enric.garrigo 450 3 0 289 @joancapdevila
@micses 510 3 0 471 @estocolm
@ainonagarbo 456 3 0 371 @piero62
@Capgros67 471 3 0 453 @torratj
@maresmenc 510 3 0 346 @joanaina.matas
@nuria_c59 365 0 3 507 @pepus57
@rmc.torrents NO JUGA
Setmana 7, ronda 20:
Del 13/05/2019 al 02/06/2019
@joanaina.matas 343 0 3 466 @nuria_c59
@torratj 445 0 3 511 @maresmenc
@piero62 469 3 0 463 @Capgros67
@estocolm 447 0 3 461 @ainonagarbo
@joancapdevila 393 0 3 401 @micses
@jjj666 456 0 3 519 @enric.garrigo
@elena.dominguezmorales.9 478 3 0 447 @janfri68
@nenamatamalas 441 0 3 465 @mirthandir
@isabel.sole.3 343 0 3 463 @kim_romeu
@jordiescandell 353 0 3 407 @fgelabert
@manolo4 490 3 0 348 @caterinacerda
@rmc.torrents 476 3 0 380 @neustr3
@pepus57 NO JUGA
Setmana 7, ronda 21:
Del 13/05/2019 al 02/06/2019
@caterinacerda 300 0 3 481 @rmc.torrents
@fgelabert 417 3 0 390 @manolo4
@kim_romeu 517 3 0 292 @jordiescandell
@mirthandir 402 3 0 316 @isabel.sole.3
@janfri68 463 0 3 524 @nenamatamalas
@enric.garrigo 441 3 0 433 @elena.dominguezmorales.9
@micses 415 3 0 414 @jjj666
@ainonagarbo 445 0 3 493 @joancapdevila
@Capgros67 425 3 0 406 @estocolm
@maresmenc 504 3 0 395 @piero62
@nuria_c59 393 3 0 327 @torratj
@pepus57 373 0 3 416 @joanaina.matas
@neustr3 NO JUGA
Setmana 8, ronda 22:
Del 20/05/2019 al 09/06/2019
@torratj 410 3 0 405 @pepus57
@piero62 488 3 0 314 @nuria_c59
@estocolm 341 0 3 554 @maresmenc
@joancapdevila 356 0 3 476 @Capgros67
@jjj666 525 3 0 409 @ainonagarbo
@elena.dominguezmorales.9 420 0 3 447 @micses
@nenamatamalas 388 0 3 534 @enric.garrigo
@isabel.sole.3 378 0 3 381 @janfri68
@jordiescandell 368 0 3 445 @mirthandir
@manolo4 389 0 3 409 @kim_romeu
@rmc.torrents 490 3 0 451 @fgelabert
@neustr3 415 3 0 383 @caterinacerda
@joanaina.matas NO JUGA
Setmana 8, ronda 23:
Del 20/05/2019 al 09/06/2019
@fgelabert 426 3 0 344 @neustr3
@kim_romeu 457 3 0 397 @rmc.torrents
@mirthandir 402 3 0 314 @manolo4
@janfri68 605 3 0 365 @jordiescandell
@enric.garrigo 449 3 0 436 @isabel.sole.3
@micses 493 3 0 381 @nenamatamalas
@ainonagarbo 510 3 0 478 @elena.dominguezmorales.9
@Capgros67 444 3 0 394 @jjj666
@maresmenc 507 3 0 352 @joancapdevila
@nuria_c59 448 3 0 286 @estocolm
@pepus57 439 3 0 387 @piero62
@joanaina.matas 398 3 0 340 @torratj
@caterinacerda NO JUGA
Setmana 8, ronda 24:
Del 20/05/2019 al 09/06/2019
@piero62 507 3 0 394 @joanaina.matas
@estocolm 426 3 0 406 @pepus57
@joancapdevila 487 3 0 313 @nuria_c59
@jjj666 432 3 0 421 @maresmenc
@elena.dominguezmorales.9 397 3 0 389 @Capgros67
@nenamatamalas 323 0 3 456 @ainonagarbo
@isabel.sole.3 353 0 3 505 @micses
@jordiescandell 392 0 3 530 @enric.garrigo
@manolo4 298 0 3 367 @janfri68
@rmc.torrents 337 0 3 472 @mirthandir
@neustr3 371 0 3 462 @kim_romeu
@caterinacerda @fgelabert
@torratj NO JUGA
Setmana 8, ronda 25:
Del 20/05/2019 al 09/06/2019
@kim_romeu 429 3 0 316 @caterinacerda
@mirthandir 481 3 0 329 @neustr3
@janfri68 408 3 0 372 @rmc.torrents
@enric.garrigo 525 3 0 300 @manolo4
@micses 597 3 0 335 @jordiescandell
@ainonagarbo 575 3 0 246 @isabel.sole.3
@Capgros67 375 0 3 473 @nenamatamalas
@maresmenc 412 0 3 475 @elena.dominguezmorales.9
@nuria_c59 310 0 3 343 @jjj666
@pepus57 422 3 0 308 @joancapdevila
@joanaina.matas 399 0 3 424 @estocolm
@torratj 442 3 0 308 @piero62
@fgelabert NO JUGA

Aquest web usa galetes pròpies i de tercers. Més informació...

La configuració de les galetes d'aquest web està definida per a "permetre galetes" i d'aquesta forma oferir-vos una millor experiència de navegació. Si continueu visitant aquest lloc web sense canviar-ne la configuració, accepteu l'ús de galetes per a proporcionar-vos una millor experiència possible de navegació. Si continueu utilitzant aquest lloc web sense necessitat de canviar la configuració de les galetes, o feu clic a "D'acord" de sota, aleshores esteu acceptant això.

Tanca